adds code


ควบคุมการเปิดปิดไฟโดยผ่านdashboard และหน้ามอนิเตอร์แสดงอุณภูมิ,ความชื้นที่วัดได้แบบเรียลไทม์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IOT introduction นายปธานิน แก้วมุนีโชค 62010522
Previous Post Next Post