adds code


• เปิด-ปิดไฟผ่าน Button บน Node-Red Dashboard • อ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น และเซ็นเซอร์อีกชนิดหนึ่งบน Dashboard • ถ่ายวิดีโอผลการทดลอง อัพโหลดลง Youtube
Previous Post Next Post