adds code


No s'explica tant al detall com en anteriors videos. La idea és treballar conjuntament amb mqtt(microcontrollador a mosquitto) i opc (node-red a PLC, que actua de servidor (1200 v4.4)).
Previous Post Next Post